Jennifer Cardarelli

Studien/Formatioun

Spezifesch Formatioun

fir Recycling

Beruff

Aarbechterin

Recycling Center

Gemeng Lëtzebuerg

Alter

27 Joer

Kanner

/

MOTIVATIOUN A PERCEPTIOUN

 

 

Wéi sidd Dir op d’Iddi komm fir e Beruff ze wiele wou Fraen nach net esou present sinn?
Wat huet Iech besonnesch ugezunn?

Ech si privat regelméisseg an de Recycling Center gaangen, vun doheem aus hu mer geléiert wat e Recycling Center ass. Wéi ech geliest hunn dass do eng Plaz fräi ass hunn ech direkt geduecht „Hei dat do ass awer eppes fir dech.“ Dunn hunn ech mech direkt gemellt an dunn ass eent nom anere komm.

 

Wéi Dir Äre Choix gemaach hutt, waren do verschidden Aspekter wouwéint Dir gezéckt hutt?

Nee am Fong net. Ech gi jo selwer op de Recycling Center a menger Gemeng, ech weess wéi dat leeft. Dat Eenzegt ass villäicht dass ee vill mat Männer zesumme schafft. Dat war mol eppes anescht.

 

Entsprécht Är Aarbecht de Virstellungen déi Dir deemools hat?

Jo a nee. Jo well ech jo weess wéi Recycling funktionéiert mee ech hat net domatter gerechent dass hei an der Stad esou vill Leit mat esou ville Saache kommen. Dat war dat Eenzegt wou ech e bëssen iwwerrascht war. Soss ass alles genee d’selwecht.

 

Wéi gesinn Är Famill a Frënn Iech?

Si gesi mech vun enger ganz neier Säit well ech méi kierperlech schaffen. Si hunn een aneren Androck vu mir. Si stinn awer hannert mir, si soen „Du packs dat“ a si stolz dass ech dee Wee ageschloen hunn.

 

BERUFF

 

Beschreift kuerz Är Aarbecht.

Mir am Recycling Center sinn do fir de Leit ze weise wéi ee richteg recycléiert, d.h. wou alles hi gehéiert. Et mierkt een och dass d’Leit menge si géingen et richteg maachen. Wann een da seet „Nee, nee et ass net esou“ da si se erschreckt a soen „Ech maachen dat do awer lo scho méi laang sou“ . Mir weise si drop hi wéi ee richteg recycléiert. Wann se eppes falsch geheien da soe mir hinne wou et hi gehéiert.

 

Wéi eng Qualitéite brauch ee fir Äre Beruff kënnen aus ze üben?

D‘Persoun däerf net ze vill schei sinn. Wann een eppes falsch geheit, dann däerf een net d’Aen zoumaache mee da muss een op si duergoen a frëndlech soen „Monsieur, Madame, Dir hutt dat falsch geheit“ an et virun hinnen eraushuelen dass se och wierklech gesinn dass et falsch ass. Du gëss hinnen et a wann se net wësse wouhinner domat da geet ee mat hinnen. Et däerf een also net schei sinn, et muss een op d’Leit kënnen duergoen a kierperlech schonn e bësse fit sinn. Et steet ee jo awer ëmmer dobaussen.

 

Am Fall vu Schwieregkeeten, wéi eng Strategie gebraucht Dir fir se ze iwwerwannen?

Am Fall wou se eppes an de falsche Container geheit hunn, ginn ech op déi Persoun duer a schwätzen se mat enger lueser Stëmm un, ech huelen d’Saach eraus a ginn hinnen et zréck. Et ginn och Leit déi wëllen dat net héieren a fänken u mat jäizen. Da ginn ech direkt bei de Viraarbechter, deen ass jo dann e Rang driwwer, dee respektéieren se éischter. Mee dat kënnt awer seele vir. D‘Leit verstinn een och heiansdo net. Wann zum Beispill een auslännesche Matbierger kënnt da versteet deen heiansdo kee Lëtzebuergesch oder Däitsch. Si verstinn dann net firwat een den Dreck erëm aus dem Container hëlt an hinnen zréck gëtt. Da kënnt de Viraarbechter, deen huet schonn 29 Joer Erfahrung, dee weess wéi ee sech do uleeë soll.

 

PERSÉINLECH BEWÄERTUNG

 

Ass de Fait eng Fra ze sinn Ärer Meenung no een Handicap wann een Äre Beruff well ausüben?

Nee am Fong net. Wann een de Beruff wielt da weess ee jo schonn dass een dobausse muss stoen, dass ee muss
kieren, dass ee verschidde schwéier Saache muss ophiewen, … Ech géing net soen dass eng Fra sinn e Nodeel ass.

 

Wéi erkläert Dir Iech dass nach net vill Fraen Äre Beruff wielen?

Et si vill Leit déi héiere Gerüchter a mengen et misst een hei an do maachen. Di jonk Meedercher géinge sech villäicht net sou séier fir dee Beruff melle well se op d‘Gerüchter lauschteren. Dat entsprécht awer net der Realitéit. Ech si lo dat Éischt an deem Posten an duerch deen hei Message wäerten se mierken dass net alles esou ass wéi ëmmer gesot gëtt. Et ass ëmmer een do deen hëlleft a fir schwéier Saachen ass de Gabelstapeler do.

 

Wat misst een ännere fir de Beruff méi accessibel an attraktiv fir Fraen ze maachen?

Ech perséinlech fannen net dass een eppes misst änneren. Wat ee villäicht kéint änneren ass fir aner Fraekleeder ze maachen. D‘Jackette sinn immens schwéier. Dat ass dat Eenzegt wat mer géing afalen.

 

Wéi ee Message wëllt Dir de jonke Meedercher déi sech grad berufflech orientéiere mat op de Wee ginn?

Si kéinte villäicht Recycling Centrë besiche goe wou Frae schaffen, mat deene schwätzen a froen ob dat wat gezielt gëtt wouer ass. Et kann een och eng Stonn nokucken. D’Aarbecht ass immens flott, du stees net nëmme bei dengem Container, du gees mol kieren, du léiers vill Leit kennen, du hues och Second-Hand Saachen ze géréieren, … Et ass flott!

Retour Témoignages

Retour Témoignages